Dane Fundacji

STATUS PRAWNY: Fundacja

NIP: 727 278 55 27

REGON: 101329093

KRS: 00000405915

Statut Fundacji MOZART i TY

 

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§1

 1. Fundacja MOZART i TY, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6. Kwietnia 1984 roku o fundacjach(Dz.U.Nr 46 z 1991 r., poz.203, ze zm.) oraz postanowień niniejszego Statutu.
 2. Fundacja została ustanowiona przez Tomasz Roberta Gołębiewskiego, zwanego dalej Fundatorem, Aktem Notarialnym sporządzonym przez Notariusza w Łodzi Małgorzatę Badowską, w Kancelarii Notarialnej w Łodzi, ul. Piotrkowska nr 89, w dniu 30 listopada 2011 roku za Nr Repertorium A 5067/2011.

§2

 1. Siedzibą Fundacji jest miasto Łódź.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.
 3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczypospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania swoich celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§3

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.

§4

 1. Fundacja może używać nazwy także w języku angielskim: MOZART & YOU.
 2. Fundacja używa pieczątek z danymi identyfikacyjnymi Fundacji.

§5

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla Fundacji, przyczyniających się do realizacji celów Fundacji.

 

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§6

Celem Fundacji jest wspieranie i upowszechnianie wszechstronnego rozwoju kultury i sztuki oraz nauki, w tym z dziedziny teatru, muzyki, sztuk plastycznych, fotografii, filmu i literatury oraz mediów, o wysokich walorach estetycznych, moralnych, humanistycznych, tak w Polsce jak i poza granicami Rzeczypospolitej

§ 7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. inicjowanie, wspieranie i promowanie przedsięwzięć muzycznych (wszystkie gatunki muzyczne) teatralnych, filmowych, multimedialnych i z zakresu sztuk pięknych,
 2. inicjowanie i wspieranie innych działań na rzecz kultury i sztuki,
 3. działalność charytatywną, polegającą na ułatwianiu dostępu do dóbr i „produktów” kultury,
 4. propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii,
 5. działalność badawczą w tworzeniu koncertów, przedstawień telewizyjnych, filmowych, teatralnych i prac artystycznych,
 6. inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a szczególnie w rozwoju kultury i sztuki, techniki i nauki,
 7. pomoc w rozwijaniu talentów szczególnie uzdolnionych artystycznie, dzieci i młodzieży,
 8. wspieranie młodzieży z biednych środowisk w edukacji poprzez internet,
 9. promocję artystów polskich i zagranicznych,
 10. wspieranie kontaktów pomiędzy przedstawicielami krajów i społeczności Europy, służących nawiązaniu współpracy na rzecz rozwoju kultury, sztuki i oświaty, wymiany informacji oraz tworzeniu nowych projektów artystycznych,
 11. integrowanie społeczeństwa wokół wartości kultury,
 12. edukację społeczeństwa w wspieraniu uczestnictwie i tworzeniu kultury,
 13. promocję miasta i twórców poza granicami Łodzi

 

Rozdział III. Majątek i dochody Fundacji

§8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 5.000,00 (słownie: pięć tysięcy złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§9

 1. Dochody fundacji mogą pochodzić z:

a. darowizn, spadków, zapisów,

b. dotacji i subwencji osób prawnych, konkursów

c. dochodów ze zbiórek i imprez publicznych,

d. dochodów z majątku fundacji,

e. odsetek bankowych.

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

 

Rozdział IV. Władze Fundacji

§10

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą,
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

 

Rada Fundacji

§11

 1. Rada Fundacji jest organem kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada Fundacji składa się z 3 do 15 członków i jest wybierana na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  a. dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  b. utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c. śmierci członka.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.

§12

Do zadań Rady Fundacji należy, w szczególności:

 1. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. nadzór i kontrola nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. c. zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu w tym Prezesa,
 5. podejmowanie decyzji o zmianie statutu Fundacji,
 6. podejmowanie decyzji o połączeniu z inną fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 7. podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Zarządu.

§13

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w formie uchwał, zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego. Obrady Rady Fundacji są ważne, jeżeli co najmniej połowa jej członków jest obecna.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków złożony na piśmie , w celu rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż w ciągu czternastu dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy z członków zwyczajnych Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

 

Zarząd

§14

 1. Zarząd Fundacji składa się z 1 do 3 osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Pierwszy Zarząd jest jednoosobowy, powołany przez Fundatora.
 3. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
  a) złożenia pisemnej rezygnacji do rąk Przewodniczącego Rady Fundacji,
  b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  c) śmierci członka Zarządu.
 5. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwołani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji, w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§ 15

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:

a) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji,

b) realizacja celów statutowych,

c) sporządzanie planów pracy i budżetu,

d) sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,

e) reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,

f) zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,

g) składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę Statutu,

h) wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji.

Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§ 16

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej 3 dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
 5. W przypadku Zarządu jednoosobowego, Prezes zarządu podejmuje decyzje jednoosobowo.

 

Sposób reprezentacji

§ 17

Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych, w przypadku Zarządu jednoosobowego – składa i podpisuje: Prezes Zarządu jednoosobowo, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – składają i podpisują: dwaj członkowie Zarządu łącznie, w tym Prezes Zarządu.

 

Postanowienia końcowe

§18

Uchwałę w sprawie zmian w Statucie Fundacji, Rada Fundacji podejmuje bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania. Zmiany statutu nie mogą dotyczyć celów określonych w Akcie Założycielskim.

§19

 1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inna fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją, decyzję podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§20

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd Fundacji zawiadamia ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego.
 3. Uchwałę o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji, mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

 

Statut Fundacji został przyjęty dnia 30.lutego 2011r.

Tekst jednolity Statutu został przyjęty 19. Grudnia 2011r.

Podpisano:
Fundator Tomasz Robert Gołębiewski